URL là gì?

URL là gì? What is URL?

URL là “Uniform Resource Locator”, nó là phương tiện để người dùng sử dụng truy cập đến các tài nguyên trên mạng Internet. 

URL hoạt động như thế nào? How is URL?

Các tài nguyên online lưu trữ trên Internet mà bạn truy cập hay tìm kiếm hằng ngày sẽ được gán cho một “địa chỉ” rõ ràng, địa chỉ đó chính là URL.