Từ là gì?

Từ là đơn vị sẵn có trong ngôn ngữ. Từ là đơn vị nhỏ nhất, cấu tạo ổn định, mang nghĩa hoàn chỉnh, được dùng để cấu thành nên câu.

Từ có thể làm tên gọi của sự vật, chỉ các hoạt động, trạng thái, tính chất… Từ là công cụ biểu thị khái niệm của con người đối với hiện thực.

Theo Wikipedia