Surname là gì?

Surname  là “họ” trong họ và tên của người Việt Nam , họ trong chữ họ và tên.

Ví dụ: Nguyễn Văn A thì Surname là Nguyễn, Văn là middle name, A là first name