SCP là gì?

SCP là Special Containment Procedures hay Secure, Contain, Protect có nghĩa là Quy Trình Quản Thúc Cá Biệt được viết tắt 3 tiêu chí hàng đầu của tổ chức: SECURE, CONTAIN, PROTECT (Tuyệt mật, lưu trữ và bảo vệ).

SCP là một trang thông tin về các báo cáo liên quan tới các hiện tượng siêu nhiên.

Trang này cho phép người dùng trên khắp thế giới đưa lên những báo cáo và tư liệu về những thực thể được gọi là các SCP, những thực thể được coi là bất thường về mặt khoa học và gây nguy hiểm đáng kể tới sức khỏe và an ninh nhân loại.