Scan là gì?

Scan là việc chuyển các dữ liệu trên giấy tờ, tài liệu ( hợp đồng, tạp chí, văn bản…), hình ảnh bản cứng trên giấy thành dữ liệu, hình ảnh, file lưu trữ trên máy tính, điện thoại thông qua một chiếc máy scan hoặc qua ứng dụng scan trên smartphone.