Invoice là gì?

Invoice là chứng từ thương mại phát hành bởi người bán cho người mua.

Invoice là giao dịch buôn bán và nêu rõ các sản phẩm, số lượng và tổng giá cả các sản phẩm.

Invoice không phải làchứng từ sở hữu hàng hóa, ngoại trừ khi nó có chứng từ đính kèm về việc chứng minh thanh toán hàng hóa của nhà nhập khẩu (người mua).