Info là gì?

Info là Infomation là thông tin mà chúng ta đang cần được biết đến để hiểu hơn về sự vật, sự việc đó.

Info mang hai ý nghĩa khác nhau như sau:

– Về nghĩa thông thường: Info có nghĩa là thông tin chính thức.
– Về nghĩa được hiểu theo Toán học hoặc tin học: Info có khái niệm là hệ quản trị cơ sở của các dữ liệu, chúng thường được ARC/ INFO dùng để xử lý và lưu trữ những bảng thuộc tính hay các bảng khác. Chúng thường có sự liên quan mật thiết với nhau.
Ví dụ như: Thông tin cơ sở dữ liệu Database info