Ebitda là gì?

EBITDA là Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization nghĩa là thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao.

EBITDA là thước đo hiệu quả tài chính của công ty và được sử dụng thay thế cho thu nhập hoặc thu nhập ròng trong một số trường hợp.