Demo là gì?

Demo là Demonstration có nghĩa là thử nghiệm.

Demo được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống. Bản thử nghiệm được đưa ra để mọi người có thể sử dụng thử và cùng nhau thảo luận và kiểm tra đánh giá xem có lỗi nào không trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Phần lớn demo được sử dụng chủ yếu để thực hiện công việc trước khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng, tung sản phẩm ra thị trường