C&B là gì?

C&B là Compensation & Benefit là người làm các công việc giải quyết vấn đề lương thưởng trong bộ phận hành chính của công ty.

C&B là một bộ phận thuộc phòng nhân sự trong mỗi công ty. Được cấu thành bởi hai từ viết tắt trong tiếng Anh. C  Compensation – bồi thường và B  Benefit – lợi ích, phúc lợi.

 C&B quyết định mọi vấn đề liên quan đến lương và thưởng của các thành viên trong công ty